Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

οι 153 αετοί

ΤΟ 22ο= Χ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
7 ῏Ηλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα, 8 καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην εἰπών· πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν. 9 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν; 10 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ εἰσπορεύεται, 11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας· λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἴρηκεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

ΤΟ 21ο = Φ =ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ= Ω ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑ´\ΜΕΤΑ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. 2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.(σύνολον 7 μαθητές) 3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ· ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον εὐθύς, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 4 πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστι. 5 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· οὔ. 6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. 7 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος, ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς, τῷ Πέτρῳ· ὁ Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο· ἦν γὰρ γυμνός· καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν· 8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον· οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ' ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 9 ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. 10 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. 11 ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 12 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν σὺ τίς εἶ, εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν. 13 ἔρχεται οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 14 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

ΤΟ 24ο= Ω ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ματθ. 24:25 ιδου προειρηκα υμιν. εαν ουν ειπωσιν υμιν ιδου εν τη ερημω εστι μη εξελθητε ιδου εν τοις ταμειοις μη πιστευσητε. ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου. οπου γαρ εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι............Ματθ. 24:36 περι δε της ημερας εκεινης και της ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρανων ει μη ο πατηρ μου μονος. ωσπερ δε αι ημεραι του νωε ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου. ωσπερ γαρ ησαν εν ταις ημεραις ταις προ του κατακλυσμου τρωγοντες και πινοντες γαμουντες και εκγαμιζοντες αχρι ης ημερας εισηλθε νωε εις την κιβωτον. και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσμος και ηρεν απαντας ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου.

ΤΟ 10ον= Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
 Ι´\ΚΑΙ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός, 2 καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλίον ἀνεῳγμένον. καὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς, 3 καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται. καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. 4 Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, ἔμελλον γράφειν· καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς. 5 Καὶ ὁ ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἦρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανὸν 6 καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται, 7 ἀλλ᾿ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισε τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς προφήτας.

το ΠΑΣΧΑ: το πύρινο πνευματικό πέρασμα του Ανθρώπου-της Ανθρωπότητος απο την Προπύλαιο Π_ύλη του κόσμου των ψευδ-αισθήσεων και των Μορφικών Ειδώλων στην Εισ_όδιο Φωτεινή Στοά και Θύρα του Πνεύματος της Αληθείας και των αληθινών Ιδεών και Αρετών.

ο άνθρωπος=ο Υδροχόος= νους-διάνοια
κεράμιονΥδρία=ύλη
ύδατος=το Υδωρ=ψυχή-πνευμα-τικα ναματα
βαστάζων= ο Ανθρωπόθεος που κρατεί (πνεύμα-ον) την υδρία με το ύδωρ στα χέρια και τον ώμο του, το οποίο χύνει-διαχέει απο ψηλά στον αέρα προς την γη και τους ανθρώπους, λούζοντας, καθαίροντας, ποτίζοντας, εξαγνίζοντας, χαριτοδοτόντας τους με νάματα χάριτος αληθείας μυήσεως σοφίας ευλογίας (όντας ο ίδιος το ΠΥΡινο πνεύμα της ΑΛηθείας).

οι Ε_Π_Τ_Α Μαθητές : είναι τα 7 πνεύματα του θεού, οι 7 εκκλησίες, οι 7 άγγελοι των επτά εκκλησιών, οι 7 λαμπάδες, 7 λυχνίες, 7 στήλες, 7 πλανήτες, 7 φωνές, 7 βροντές, 7 αστέρες, 7 σάλπιγγες, (απο τα 12 τάγματα των αγγέλων τα 7 έχουν ως έργο την βοήθεια των ανθρώπων στην γη και τα 5 τάγματα την βοήθεια των ανθρώπων στον κόσμο της ψυχής).

οι 153 ιχθείς είναι κωδικοποιημένα το σύνολο των ΙΔΕΩΝ-αληθειών- αρετών- καταστάσεων των 3 διαθηκών-εποχών της ανθρωπότητος εκ μέρους του θεού, ο οποίος θα πρέπει να λατρεύεται ως Η ΑΛΗΘΕΙΑ_ΑΓΑΠΗ_ΣΟΦΙΑ (σημ: πνευματικά και απρόσωπα= απροσωπόληπτα, καθώς ο θεός είναι πνεύμα άϋλον και χωρίς συγκεκριμένη μορφή ή εικόνα ή σχήμα. Επίσης όταν λέμε Ιησούς χριστός δεν πρέπει να εννοούμε- λατρέυουμε την μορφή ή την εικόνα του ιστορικού προσώπου, που και αυτή δεν γνωρίζουμε επακριβώς πως ήταν, αλλα το πνεύμα χριστός και τον θεό Λόγο δηλαδή τον πατέρα θεό δηλαδή την Αλήθεια-Αγάπη-Σοφία, και αυτό μονο πνευματικά βιωματικά έμπρακτα μέσα απο έργα καλού και συμπεριφορές που προσομοιάζουν με την ΠΝΕΥΜΑ-ΤΙΚΗ αγιότητα αγνότητα αγαθότητα που ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ)

σημ: είναι δυνατόν να λέει κάποιος άνθρωπος ότι αγαπά και πιστεύει στον θεό και να μισεί τον αδελφό του άνθρωπο-συνάνθρωπο ; να ψεύδεται εξακολουθητικά ; να προσπαθεί παραπλανητικα-υποκριτικά να γίνει αυτό που αυτός θέλει ; να εκμεταλεύεται βιάζει αδικεί τους άλλους ; να αυτοπροβάλλεται εγωϊστικά ; να επαίρεται για τις γνώσεις ή τα προτερήματα του ; είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να βρει ανταπόκριση εκ μέρους του θεού- ο οποίος είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ ; όχι ποτέ δεν πρόκειται να ομοιογενοποιθεί και προσεγίσει τον θεό όσες προσευχές και αν πει όσα λόγια και υποσχέσεις και εαν δώσει !

Ε=εκατόν=100
Π=πεντήκοντα=50
Τ=τρία=3
Α=αριθμός (Αγάπη)
Σ=σοφίας (Σωφία) ή σιού (θεός ή σιός)

Ε=εκατόν
Π=πενήντα
Τ=τρείς
Α=αετοί (απεσταλμένοι-άνθρωποι)


ΕΠΤ-ΑΚΤΙΣ=επτάκτινη ακτίς (σύμβολο του δικέφαλου αετού)

ΕΠΤ=153 ΑΚΤΙΣ=Η ΑΚΤΙΝΑ 153 (σύνολο ακτίνων 153 πηγή της οποίας είναι ο Ρ=17 αυτόνομος ή πολλαπλασιαζόμενος επι το εννεαδικόν πνεύμα: 1-17=153 και 17χ9=153)

Α_Ε_Τ_Ο_Ι= ΤΟ ΑΕΙ

Α_____Ο_____Ε
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
δικέφαλος αετός=152

αετοί=49=7χ7 

152=1+52=7 (1-7=17=153)
52 εβδομάδες=7=364 + 1= 365 ημέρες=1 έτος

152+ 1= 153 

7χ7=αετοί= το αεί (ε-π-τ-α=153 αετοί χ ε-π-τ-α=153 αετοί=άρρενα+θήλεα)

ιχθύς=77 (επτα_επτα)

Ι_Χ_Θ_Υ_Σ =ΙησούςΧριστόςΘεόςΥιόςΣωτήρ

(οι πολλοί) αετοί=49=7χ7 (ο ένας) ιχθύς=77 
ΙΧθύς=77 + ΑΕτοί=49= 126 υδροχόος= 126

ιχθείς= 71=17=153
(1=εν 7=επτα=153)

ο ΝΩΕ= ο έων= ο ων

αι ΗΜΕΡΑΙ του ΝΩΕ=  Ματθ. 24:37-39 ωσπερ δε αι ημεραι του νωε ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου. ωσπερ γαρ ησαν εν ταις ημεραις ταις προ του κατακλυσμου τρωγοντες και πινοντες γαμουντες και εκγαμιζοντες αχρι ης ημερας εισηλθε νωε εις την κιβωτον. και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσμος και ηρεν απαντας ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ=ο παλαιός κατακλυσμός της βροχής σήμερα έγινε κατακλυσμός αντι-ιδεών, πλάνων ιδεών-θεωριών-κοσμοθεωριών-αναληθειών-απιστίας-εγκληματικότητος-αγνωσίας-πολυγνωσίας-αδικίας-λατρείας των ειδώλων του χρήματος, ασωτείας- κραιπάλης, σατανισμού εθροτήτων-πολέμων κλπ.

ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ= είναι ο Παράκλητος το άγιον πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, η σοφία-σωφία θεού-ουρανού.

καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλίον ἀνεῳγμένον. =είναι το βιβλαρίδιον με την ΠΕΝΤΑΠΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: 1) ποιός ο θεός=είναι ο ων 2) ποιός ο σκοτοφόρος=είναι ο μη ων 3) ποιο είναι το σχέδιο της δημιουργίας= είναι το σχέδιο της επανόδου του εκπεσόντος σκοτοφορικού πνεύματος μετουσιωμένου- δια μέσω του ανθρώπου- σε πνεύμα καλού 4) ποιός είναι ο νόμος= είναι ο νόμος της ανταπόδοσης καλού στο καλόν έργον του ανθρώπου και κακόν στα κακά έργα του ανθρώπου 5) ποιος είναι ο σκοπός του έργου του θεού(ανθρώπου-δημιουργίας)= είναι η θέωση- η αποκατάσταση της τάξεως.

καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος=πνεύμα

καὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης=ψυχή-αιθήρ

τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς= γη-ύλη

ἦρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανὸν=αήρ=διάνοια

ο ισχυρός άγγελος=ο παράκλητος-υδροχόος ο οποίος εμπνευματώνει τους εκλεκτούς του στον ουρανό και την γη για την επιτέλεση- εκπλήρωση του έργου της αποστολής του (Τρίτη Διαθήκη=η νέα κιβωτός του Νώε). φορείς του έργου του στην γη Υπήρξαν οι δύο Μάρτυρες του θεού:Αποκ:ΙΑ-3 καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. 4 οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τῆς γῆς ἑστῶσαι. (Ηλίας_Μωϋσής) και η Μεγάλη Γυναίκα του 12ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης: ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,(η Σωφία του ουρανού) 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν......5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ·(Το πνεύμα-Λόγος=η εν Αγάπη_ Σωφία του Χριστού_ Παρακλήτου= η Γ' Διαθήκη-Κιβωτός του Θεού Πατρός) (σημ: ο Ιησ. Χρ. είναι ο θεός της ανθρωπότητος μας και εκπρόσωπος της αγίας τριάδος- του θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός_Ανθρωπος ενόσω θα υπάρχει η ανθρωπότητα μας).

οι 153 ιχθείς του ιησού έγιναν οι 153 αετοί του παρακλήτου:

ο ισχυρός άγγελος=70+1580+312=1962

το έτος 1962 είχαμε στον ουρανό την ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ 7 ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 153 ΣΥΝΟΔΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

ΕΠΤΑ πλανήτες (ε-π-τ-α πλανήτες=αετοί-πνεύματα αλλά και ε_π_τ_α =153 αετοί οι οποίοι αντικαθιστούν τους 153 ιχθείς.)

ΙΧΘΕΙΣ=ΥΔΩΡ=ΨΥΧΗ=ΛΟΓΟΣ-ΑΓΑΠΗ=ΧΡΙΣΤΟΣ=δένδρο ζωής

ΑΕΤΟΙ=ΑΗΡ=ΔΙΑΝΟΙΑ+ΠΝΕΥΜΑ=ΣΟΦΙΑ-ΣΩΦΙΑ=ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=δένδρο γνώσεως

ιχθύς=ιησ.χρ= το άπειρον της αγάπης-λόγου (ψυχή)
αετοί=το αεί=το αιώνιον της σοφίας-πνεύματος (πνεύμα)

αετός=576 πνεύμα=576
πνεύμα
Ι
Ι
    ύλη--------0------διάνοια
Ι
Ι
ψυχή 
το ανθρώπινον εγω-ον-πνεύμα

ο ΙΧΘΥΣ : γίνεται ΘΥΣΙΧ. ο άνθρωπος οφείλει να θυσίαζει την Χ=δισυνθετότητα του (μετουσίωση του κακού του και απλοποίηση των εκδηλώσεων-της προσωπικότητος του) όπως ακριβώς έκανε ο Ιησούς Χριστός η αιώνια ΘΥΣία.

ο ΑΕΤΟΣ: γίνεται ΕΤεΟΣ Α δηλαδή Αληθινός-γνήσιος Ανθρωπος_Αδελφός με κάθε συνάνθρωπο του αλλά και με κάθε ζωντανό δημιούργημα της φύσης και του θεού (θεός- ανθρωπος- δημιουργία) (σημ: ΕΤΟΣ=1 ΧΡΟΝΟΣ και Α=1=μονάς, συνεπώς ο πνευματικός άνθρωπος ζει την κάθε ημέρα και ολόκληρο το έτος ΣΤΑΘΕΡΑ ΙΔΙΑ ΟΜΟΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΝ ΜΙΑ ΜΟΝΑΣ=ΑΜΝΟΣ, σαν αληθινός Α_ΕΤΟΣ=πνευμα θεού) .

ΙΧθυς= η αλληλέγγυος αγάπη=μας καθιστά 1 απο τους 153 ιχθείς
ΑΕτός= η αλήθεια, το πνεύμα της σοφίας-αετού και η αληθινή αδελφοσύνη= μας καθιστούν 1 απο τους 153 αετούς.

ο 153= 1-5-3= Α-Ε-Γ
1+5+3=9= Ι 

Α-Γ-Ε-Ι= μας οδηγεί ΓΕΑ=στην γη

Α 6 7
2 Ε 8
Γ 4  Ι

Α Ε Ι Γ=3=ΤΡΙΑΣ

1-Α=ΑΛΗΘΕΙΑ=η αλήθεια
3-Γ=ΓΗ=στην γη
5-Ε=ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ=θα σας ελευθερώσει (απο το κακό)
9-Ι=ΙΑΣΕΙ=και θα σας θεραπεύσει (απο τις ασθένειες-αρρώστιες σας)
ΙΩΑ: ΙΔ- 6 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή·

η Αλήθεια δηλαδή ο Χριστός, ο Θεός της Ανθρωπότητος μας, είναι αυτός ο οποίος δύναται ισχυρά να μας απελευθερώσει απο τα δεσμά- αλυσίδες του κακού των ελαττωμάτων- παθών και να μας ιάσει-θεραπεύσει-ρύσει απο τις ασθένειες- αρρώστειες μας, τα υλικά και ψυχικά και διανοητικά- πνευματικά προβλήματα που δημιουργούνται υπαιτιότητα του κακού στον κόσμο την κοινωνία και μέσα μας . 

Ιησούς=σημαίνει Ιάσων-Ιητής-θεραπευτής-σωτήρ
χριστός=σημαίνει κεχρισμένος την χάρη-αλήθεια του αγίου πνεύματος 
το Μονόγραμμα ΧΡ του ΧΡ-ιστού

Χ=άνθρωπος-κόσμος (Α_Δ_Α_Μ) δισύνθετοι-δισυνθετότης
Ρ=εικόνα του όρθιου ανθρώπου με στραμένο το κεφάλι προς τα δεξιά, κατερχόμενος ΑΝΩΘΕΝ απεσταλμένος (απεσταλμένο πνεύμα-χαρις-αλήθεια) και εγΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟΣ στα έγκατα του ανθρώπινου όντος-είναι, μέχρι και τα κάτω άκρα, η χάρις-πνεύμα αυτή φέρει τον αριθμό 17=Ρ που είναι ο Γεννήτορας του 153 (1-17=153) δηλαδή μπορεί να καταστήσει τον άνθρωπο 1-αληθινό 5 αγαπώντα 3 πνευματικό-σοφό !
X=άνθρωπος-εγώ (η κατάσταση κόσμου-ανθρώπου)
Ρ=θεός-πνεύμα (η χάρις-αλήθεια του θεού)
ΧΡ= ο κύριος εαυτού άνθρωπος-αυτοπνευματούμενος (Χ= ο κάθε άνθρωπος που έχοντας μετουσιώσει το μέσα του πνεύμα-κακό-εγώ και έχει απλοποιήσει την δισύνθετη φύση- προσωπικότητα του καθίσταται αγνός και τιουτοτρόπως υποδέχεται την άνωθεν θεία χάρι- επιπρόσθετη χαριτοδότηση με αποτέλεσμα να ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΥΤΑΙ- αυτοπνευματούται- θεούται- αγιάζει, να γίνεται ο άνθρωπος του θεού, εκλεκτός, απόστολος, προφήτης, θαυματουργός κλπ).

ο Ιησούς Χριστός είναι που έδωσε την εντολή ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 153 ΙΧΘΥΩΝ στους επτά Μαθητές του και η Σοφία θεού-ο Παράκλητος είναι που έδωσε εντολή ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΣΤΗΝ ΓΗ-ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ 153 ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ ΑΕΤΩΝ.