Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

ο Πατέρας της Αλήθειας και ο Πατέρας του Ψεύδους

ΙΩΑ:Η-31 ῎Ελεγεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ ᾿Ιουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε· πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 35 ὁ δέ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 37 οἶδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38 ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρί μου λαλῶ· καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε. 39 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐποιεῖτε. 40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 

41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπον οὖν αὐτῷ· ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν. 42 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλε. 43 διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω, διατί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ρήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ.

ΑΛΗΘΕΙΑ-Ιησούς Χριστός:

ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς...ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρί μου λαλῶ·.. ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλε. ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ρήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει. (ΕΙΜΙ-ἄνθρωπος ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ).

ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ-Διάβολος:
νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ·..καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν ποιεῖτε.. ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ΕΣΤΕ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ....διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ-Λέγει:
Α
ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος,

Λ
καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν,

Η
καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.
Θ
Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.
Ε
Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,

Ι
ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη,ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο,
Α
τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.


Ο ΛΟΓΟΣ- ΑΛΗΘΕΙΑ:
ΑΛ-ήθεια (ο πατήρ)-ΓΝΩΣΙΣ-ΙΣΧΥΣ
ΗΘ-ική (ο λόγος)-ΑΓΑΠΗ-ΒΙΩΣΙΣ
Ε-ρως (το πνεύμα)-ΣΟΦΙΑ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΙΑ-σις (ο ανθρωπος-ανθρώπινον πνεύμα-εγώ-ον) (η αλήθεια της Ιάσεως του ασώτου-πεπτωκότος κακού-πνεύματος)-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΙΣ

Λέγει: η οδός-ΑΛΗΘΕΙΑ-ζωή: (ο εωσφόρος-ιησούς χριστός)
να Α-ΓΑΠΑΣ-αλληλέγγυα (ανθρωποποιά-αδελφοποιά)
να Λ-ΟΓΙΖΕΣΑΙ-συνετά-ερωτικά (να είσαι λογικός-σοφός)
να Η-ΘΙΚΟΠΟΙΕΙΣ (να εκφράζεσαι ηθικά, να ποιείς ήθος)
να Θ-ΥΣΙΑΖΕΙΣ το ΕΓΩ-ϊστικό ΣΟΥ (το κακό σου)
να Ε-ΡΓΑΖΕΣΑΙ πνευματικά-αληθινά (με οδηγό τις ιδέες-πνευματοποιητικά)
να Ι-ΣΧΥΕΙΣ στην ψυχή-ύλη-διάνοια σου (στα πάθη-έξεις-ελαττώματα σου)
να Α-ΠΟΚΑΘΙΣΤΑΣ την αλήθεια και την δικαιοσύνη (μεσα στην κοινωνία)

η ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ-αντι-λέγει: (ο σκοτοφόρος-διάβολος)
ΑΝίθετα (αντι-τίθεται) προς την ισχύουσα αγία Αλήθεια θεού
ΑΛ-λότρια (άλλαντάλλων) προς την αγνή πνευματική Σοφία θεού (η οποία είναι όμοια θεού, σαφής και συγκεκριμένη, τακτική και ακριβής, μεστή σοφίας ευλαβείας συνέσεως)
ΗΘ-ικολογικά (ηθογνωστικά ήθη-έθιμα-παραδόσεις) αντιφατικά με την αγαθή ηθική Αγάπη του θεού (η οποία πάντοτε θυσιάζεται χάριν και υπέρ όλων)
ΕΙ-δωλολατρικά (λατρεία ειδώλων-αντικειμένων-ζώων-ανθρώπων κλπ) διαστροφικά της αληθινής πίστης προς τον ένα πνευματικό άγιο θεό.
Α-υτοπροβλητικά (εγωϊσμός-ατομισμός-φιλοδοξία) διαχωριστικά της ισότητος-ενότητος-ολότητος των ανθρώπων ως δημιουργημάτων του ενός δίκαιου θεού.

η αλήθεια είναι το περιεχόμενο του πνεύματος του θεού
η αναλήθεια είναι η άρνηση-αντιστροφή-διαστροφή του περιεχομένου του πνεύματος του θεού και η αρνητική προβολή αυτής της διαστροφικής εικόνας στο εγώ-ψυχή διάνοια του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο ασυνείδητος άνθρωπος να παρα-πλανάται ως προς το ποιά είναι και τι είναι η ΟΝΤΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ, αφού αυτό που βλέπει-κατανοεί δεν είναι άλλο παρά η άρνηση-αρνητική εικόνα της αλήθειας, η δήθεν αλήθεια, η οποία εν πολλοίς λαμβάνει την εικόνα της (αληθινής ή πραγματικής) πραγματικότητος-κακής ή καλής καθημερινότητος. αυτή όμως είναι η κοσμική πλασματική εικόνα-μορφή-ιδέα της αλήθειας του θεού-η οποία πάντοτε είναι φωτεινή, αποκαλυπτική και απελευθερωτική, ενωτική και εκ-πληρωτική. Η αναλήθεια είναι το πονηρόν αλλά και ο πειρασμός. το πονηρόν αρνείται την θεού σοφία και ο πειρασμός-δέλεαρ αρνείται την θεού αγάπη. το σκοτος-σκοτοφορικό πεπτωκός έκπτωτον πνεύμα του κακού (ο άσωτος υιός-πνεύμα, μέρος-σπέρμα του οποίου ενυπάρχει σε όλους τους ανθρώπους εγγενώς και με την γέννηση τους στην ύλη) αρνείται πάσαν θέση- δημιουργική τάξη στον κόσμο (όπου του έχει παραχωρηθεί απο θείον έλεος) και συνεπώς "προσπαθεί" να καταστρέψει τόσο τον άνθρωπο όσο και την γήϊνη-κοσμική δημιουργία- τον κόσμο. Η φύση του ΚΑΚΟΥ-ΣΚΟΤΟΥΣ είναι η ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ, η θέση του είναι η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ και η τάξη του είναι η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ-το χάος.

κακόν=κακόβουλον (εχθρότητα)
σκότος=μη φωτεινόν (άγνοια)
αναλήθεια=ψεύδος
ανυπαρξία=μη ων- μη ον (αυτοπροβολή-ψευδαίσθηση)
πνευματική αταξία=απόλυτη σύγχυση-άβυσσος-πνευματικός λαβύρινθος (ακαταστασία- χάος) .
E-8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

χαίρε ξένε, γίνε γνωστός !