Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

η αδιαφορία

Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ:
η αδιαφορία, είναι η χειρότερη μορφή μίσους, δηλαδή κεκαλυμμένης εχθρότητος- άρνησης του ανθρώπου προς τον συνανθρώπο, είναι κατάσταση κακού παγιωμένη και κρυμμένη επιμελώς απο το ίδιο το σκοτοφορικό εσωτερικό πνευματικό κακό, μέσα στο είναι, την ψυχή και την διάνοια του ανθρώπου.

λέγει επι τούτου ο Ιησούς Χριστός, στον άγγελο της εκκλησίας της Λαοδικείας: αποκ.Γ:14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ· 15 οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός. 16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 17 ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω, – καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, – 18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἵνα ἐγχρίσῃ τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. 19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον. 20 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ. 21 ῾Ο νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 22 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός= είδα τα έργα σου και βλέπω ότι δεν είσαι ούτε ψυχρός-δηλαδή αντίθετος- αρνητικός με την αγάπη και οφειλόμενη αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο σου, δεν είσαι ούτε ζεστός-δηλαδή δεν έχεις ενδιαφέρον και ζέση αγάπης με  έμπρακτη αλληλεγγύη- συμπαράσταση προς τους πάσχοντες συνανθρώπους σου, ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός", θα είχες μεγάλο όφελος- θα ήταν προτιμώτερο για σένα εάν βρισκόσουν ή στην μία θέση της ψυχρότητος- αρνητικότητας ή στην άλλη θέση της ζέσης και του ενδιαφέροντος (και τούτο διότι ο ψυχρός άνθρωπος δηλαδή ο αρνητικός- αρνούμενος την αγάπη αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο βρίσκεται σε κατάσταση άγνοιας της αλήθειας, όπως και ο μη ζεστός- ο μή έχων ζέση πίστεως και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, πλανάται- παραπλανάται ως προς το ορθόν και δίκαιον, δηλαδή πλανάται- παραπλανάται ως προς το ποια είναι η αλήθεια και η εντολή-έργο του θεού προς κάθε άνθρωπο. (όσον αφορά αυτόν που είναι ζεστός στα έργα εννοείται ότι υπηρετει την αγάπη και την αλληλεγγύη και συνεπώς ανήκει στους ακόλουθους της αγάπης, οφελούμενος της πρόνοιας και των ευεργεσιών ενός υπηρέτη της αγάπης και του συνανθρώπου). ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ο αγνοών την αλήθεια-ο ψυχρός και ο παραπλανημένος ως προς την (ορθότητα) αλήθεια-ο μη ζεστός, είναι αντικείμενο της πρόνοιας του θεού-πνεύματος του θεού μέσα τους, ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια και να έρθουν σε μετάνοια-μεταμέλεια για την άγνοια- πλάνη- παραπλάνηση τους, και γνώση- μετάγνωση της όντως αλήθειας, συνεπώς η τύχη τους ακόμη δεν κρίθηκε, το πεπρωμένο τους τούς ακολουθεί και ζητεί την εκπλήρωση του). Αντίθετα ο χλιαρός έχει αποκοπεί απο κάθε έννοια-δυνατότητα προνοιας και προστασίας απλά διότι με την απόφαση της μη θέσης-της αδιαφορίας αρνείται στον θεό-νόμο να παρέμβει και να τον βοηθήσει.

οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός,  έτσι λοιπόν, το ότι είσαι χλιαρός-μη ενεργητικός-ενεργοποιημένος αλλά αποστασιοποιημένος και αδιάφορος, θα ήταν προτιμώτερο για σένα δηλαδή να είσαι ούτε ζεστός (χωρίς ζέση και χωρίς να είσαι ενεργοποιημένος στην αγάπη-αλληλεγγύη) ή να είσαι ούτε ψυχρός (ούτε αρνητικός ως προς το να πάρεις ενεργητικά θέση με τα πεπραγμένα- έργα σου, και αυτή η θέση του ούτε ψυχρού και ούτε ζεστού θα σε έφερνε στην θέση του υποψήφιου- δυνάμενου προς μετάνοια, τώρα, το ότι είσαι χλιαρός-αδιάφορος: μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου, πρόκειται να σε ξεράσω απο το στόμα μου, δηλαδή αμεσα και μελλοντικά όταν έρθει η ώρα της κρίσης όλων των ανθρώπων, εγώ ο λόγος- χριστός - η αγάπη-αλήθεια του θεού, θα σε απορρίψω απο μέλος του σώματος, του λόγου-αγάπης-στόματος μου, ακριβώς διότι επέλεξες τον δρόμο της μη συμμετοχής στον σταυρό και την συν-σταύρωση με τον πόνο, την θλίψη και το πάσχειν των συνανθρώπων σου, επέλεξες την μη θέση, την άρνηση της θέσεως, την αδιαφορία-αμετανοησία.

Επέλεξες τον δρόμο της παγερής αδιαφορίας, της μη θέσης, της μη συμμετοχής στο πάσχειν- συμπάσχειν με όλους τους άλλους συνανθρώπους- αδελφούς σου, δεν τους αγάπησες δεν τους βοήθησες δεν στάθηκες αλληλέγγυος- συμπάσχων- ελεήμων-συνάνθρωπος, αλλά κοίταξες μόνο το άτομο σου, αδιαφορών για τους άλλους ως να ήταν ξένοι και όχι αδελφοί και συνάνθρωποι σου, αρνήθηκες αυτούς αρνήθηκες εμένα, αρνήθηκες το πεπρωμένο- έργο σου, που είναι η μετάνοια του ασώτου υιού-πνεύματος, η ατομική και προσωπική σου μετάνοια του εγώ-κακού σου.

τάδε λέγει ο κύριος της ζωής και του θανάτου:

Ματθ. 12:30 ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστι και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει
Λουκ. 11:23 ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστι και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει


ο μη ών= μεταφράζεται σε " αυτός ο οποίος δεν είναι"---μετ εμου-μαζί μου
ο μη ών= είναι "το όνομα" του κακού (ο χαρακτηρισμός του πνεύματος του κακού) είναι και σημαίνει ο μη υπάρχων, ο μη δυνάμενος να υπάρξει, σε σχέσει με τον θεόν-πνεύμα ο οποίος είναι "ο ών"-το όνομα του θεού δηλαδή ο υπάρχων αιωνίως (ο ΗΝ ο ΩΝ ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ)

ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστι και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει : αυτός που δεν είναι μαζί μου (ο μη ων μετ εμού)-με την αγάπη-τον λόγο μου (αγαπάτε αλλήλους= αγάπη + αλληλεγγύη) αυτός ο άνθρωπος αυτόματα τίθεται στην θέση του κακού-που είναι ο μη ων (είτε το καταλαβαίνει είτε δεν το καταλαβαίνει) και τούτο διότι ο άνθρωπος δεν είναι μία πνευματική θέση υπάρχουσα αφ εαυτής αλλά είναι ένα δημιούργημα αμειγώς πνευματικώς δισύνθετο καλού και κακού πνεύματος, προσωρινό πνευματικά ατελές ασυνείδητο, ατομικοποιημένο ον-πνεύμα-εγώ και άμεσα εξαρτώμενο και επηρρεαζόμενο είτε απο το πνεύμα του καλού είτε απο το πνεύμα του κακού, συνεπώς η θέση που λαμβάνει κάθε φορά με τα έργα-πράξεις του καθορίζει και που θα τοποθετηθεί σε ποια πλευρά την του καλού ή την του κακού (και δυστυχώς η θέση του αυτή είναι σε εκκρεμότητα και σε διαρκή μετακίνηση απο το ένα στρατόπεδο στο άλλο, έως ότου επιλέξει και μείνει οριστικά προς την πλευρά του καλού, την μόνη οδό της πνευματικής αυτοδημιουργίας και αιωνίας υπάρξεως του). και ο μη συνάγων μετ εμού σκορπίζει δηλαδή και αυτός που δεν ΣΥΝ-άγει, ΣΥΝ-οδεύει- συν-οδοιπορεί- συν-μαζεύεται (ομού- μαζί μου)- συν-κεντρώνεται (ομού με εμέ), συν-φωνεί με εμέ την αγάπη- τον λόγο-έργο-εντολή μου, αυτός ο άνθρωπος θα σκορπίσει- διασκορπίσει την ουσία-πνεύμα-ζωή του άσκοπα άστοχα επιπόλαια άσωτα ανόητα εντός του κόσμου και υπέρ του κακού και του σκότους- σκοτοφορικού έργου του.

(ματθ.ΙΗ:19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν).

ΘΕΣΗ-καλού= του θεού
ΑΝΤΙΘΕΣΗ του κακού στην θέση του καλού= του κακού
ΜΗ ΘΕΣΗ-αδιαφορία ως προς την ανάγκη-χρεια για να γίνει το καλό ή να προστατευθεί ο άνθρωπος είτε αυτός είναι του καλού και χρήζει βοήθειας είτε αυτός είναι του κακού και χρήζει μετάνοιας= του κακού

η θέση : η εντολή αγαπάτε αλλήλους
η αντίθεση : η παραποίηση διεστρέβλωση της εντολής, η ερμηνεία δήθεν ότι κάτι άλλο εννοεί, η άρνηση-εχθρότητα προς την θέση της αγάπης (βία- αδικία- εκμετάλλευση κλπ).
η μη θέση-αδιαφορία : δεν παίρνω θέση, αδιαφορώ, δεν ενδιαφέρομαι, δεν με αφορά το θέμα, πρόβλημα του, δεν με νοιάζει, τι με νοιάζει εμένα, δεν με συμφέρει, δεν είναι δικό μου-δικός μου κλπ.

ΘΕΣΗ-ΘΕΛΗΣΗ-ΘΥΣΙΑ(αυτοθυσία)
ΑΝΤΙΘΕΣΗ-ΑΡΝΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ(ή θέληση κακού)-ΘΥΣΙΑΖΩ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΜΗ ΘΕΣΗ-ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ

η μη θέση, η αδιαφορία, η δικαιολόγηση της αδιαφορίας είναι δικαιολόγηση του ίδιου του κακού και συνεπώς ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ :Ματθ. 12:31-32 δια τουτο λεγω υμιν πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησεται τοις ανθρωποις η δε του πνευματος βλασφημια ουκ αφεθησεται τοις ανθρωποις. και ος αν ειπη λογον κατα του υιου του ανθρωπου αφεθησεται αυτω ος δ αν ειπη κατα του πνευματος του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν τουτω τω αιωνι ουτε εν τω μελλοντι. αντίθετα η αντίθεση προς το καλόν είναι θέση: η αρνητική θέση (ψυχρότητος- μη ζέσης στην αντιμετώπιση του καλού) και συνεπώς οι άνθρωποι έχουμε την δυνατότητα-ευκαιρία της μετατόπισης απο την αρνητική θέση στην θετική θεση ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ- η οποία αίρει και ακυρώνει όλα τα σφάλματα- εγκλήματα αναλόγως του βάθους και του ύψους της (άρχεται απο απλή αναγνώριση του λάθους και μεταμέλειας έως πλήρους και απόλυτης μετάνοιας, η κραυγή της οποίας μπορεί να φτάσει μέχρι τον θρόνο του θεού).

αδιαφορία=78= άρνηση ενδιαφέροντος= - 78 

ο αριθμός 78 είναι ο 12 σε όλο το εύρος των παροχικών αρετών του, εσωτερικά και εξωτερικά και τούτο διότι 12= 1-12=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78

η αδιαφορία αρνείται την αγάπη (και την σοφία-αλήθεια) προς τον συνάνθρωπο και συνεπώς τον ίδιο τον θεό .

-12= ο αδιάφορος άνθρωπος δεν συμπράτει στο οικουμενικό αποστολικό έργο του θεού-12 δια του οποίου και μέσα απο το οποίο κάθε άνθρωπος εκπληρώνει το πεπρωμένο του . 

-78= ο αδιάφορος άνθρωπος δεν εκταμιεύει απο το ταμείο-πνεύμα του που του δόθηκε δωρεάν απο τον θεό-12, καμία αρετή-χάρισμα-δύναμη-78 χάριν και προς όφελος του συνανθρώπου και του έργου του θεού, αυτό πράγματι είναι βλασφημία αφού δια του τρόπου αυτού ο αδιάφορος ταυτίζεται με το ίδιο το κακό-πνεύμα που αρνείται και προσπαθεί να καταστρέφει το έργο του θεού καταστρέφοντας τον άνθρωπο το δημιούργημα του.

-78=
-7= νόμος του κακού (βία-αδικία-επιβολή κλπ)
-8=άρνηση της αρμονίας της αγάπης-σοφίας του διπόλικού δημιουργικού ζεύγους άρρενος και θήλεως της αγάπης και της σοφίας στον άνθρωπο και τον κόσμο και ταυτόχρονα επιβολή της ασχήμιας και δυσαρμονίας και ανηθικότητος.

ενδιαφέρον=103


+103=
1=ενότης-μονάς πνεύματος
0=ανυπαρξία-μηδενισμός εγώ-εγωϊσμού=ταπεινότης
3=πνευματικότης

Αυτός είναι ο ζεστός-αγαπών αλληλέγγυα ενδιαφέρων άνθρωπος : ο άνθρωπος τηρητής της εντολής του αγαπάτε αλλήλους, ο ενδιαφερόμενος για τον συνάνθρωπο, ο έμπρακτα ακούων τον πόνο την θλίψη δυστυχία ανάγκη και σπεύδων γεμάτος ενδιαφέρον για να δώσει να βοηθήσει ιάσει προσφέρει περιθάλψει ταϊσει ξενίσει αναπαύσει στεγάσει παρηγορήσει σκουπίσει το δάκρυ σηκώσει μαζί με τον δικό του σταυρό και τον σταυρό του συνανθρώπου δηλαδή ών εσταυρωμένος είναι και γίνεται εξακολουθητικά άνθρωπος συνσταυρωμένος εσταυρωμένος.

Ματθ. 27:27-32 τοτε οι στρατιωται του ηγεμονος παραλαβοντες τον ιησουν εις το πραιτωριον συνηγαγον επ αυτον ολην την σπειραν. και εκδυσαντες αυτον περιεθηκαν αυτω χλαμυδα κοκκινην. και πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν επι την κεφαλην αυτου και καλαμον επι την δεξιαν αυτου και γονυπετησαντες εμπροσθεν αυτου ενεπαιζον αυτω λεγοντες χαιρε ο βασιλευς των ιουδαιων. και εμπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου. και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την χλαμυδα και ενεδυσαν αυτον τα ιματια αυτου και απηγαγον αυτον εις το σταυρωσαι. εξερχομενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον ονοματι σιμωνα τουτον ηγγαρευσαν ινα αρη τον σταυρον αυτου......Ματθ. 27:38 τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων.

ποιός είναι ο ενδιαφέρων ενδιαφερόμενος άνθρωπος ;

Λουκ. 10:30-37 υπολαβων δε ο ιησους ειπεν ανθρωπος τις κατεβαινεν απο ιερουσαλημ εις ιεριχω και λησταις περιεπεσεν οι και εκδυσαντες αυτον και πληγας επιθεντες απηλθον αφεντες ημιθανη τυγχανοντα. κατα συγκυριαν δε ιερευς τις κατεβαινεν εν τη οδω εκεινη και ιδων αυτον αντιπαρηλθεν. ομοιως δε και λευιτης (κληρικός) γενομενος κατα τον τοπον ελθων και ιδων αντιπαρηλθεν. σαμαρειτης δε τις οδευων ηλθε κατ αυτον και ιδων αυτον εσπλαγχνισθη. και προσελθων κατεδησε τα τραυματα αυτου επιχεων ελαιον και οινον επιβιβασας δε αυτον επι το ιδιον κτηνος ηγαγεν αυτον εις πανδοχειον και επεμεληθη αυτου. και επι την αυριον εξελθων εκβαλων δυο δηναρια εδωκε τω πανδοχει και ειπεν αυτω επιμεληθητι αυτου και ο τι αν προσδαπανησης εγω εν τω επανερχεσθαι με αποδωσω σοι. τις ουν τουτων των τριων δοκει σοι πλησιον γεγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας;. ο δε ειπεν ο ποιησας το ελεος μετ αυτου ειπεν ουν αυτω ο ιησους πορευου και συ ποιει ομοιως.

ενδιαφέρον= είναι το φέρον εν-τός του το εν δηλαδή την ενότητα- δηλαδή την συγκολλητική ουσία της αγάπης που ενοποιεί-ενώνει. και πράγματι, η αλληλεγγύη η συμπαράσταση η φιλανθρωπία η αδελφοσύνη η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο-πλησίον είναι καταστάσεις που προκαλούν βιώματα συναισθήματα σκέψεις παρήγορες ελπιδοφόρες ενοποιητικές .

ενδιαφέρον= (γίνεται) φρονείν δέα ή φρονεί ένα Δ

Dea (Deus)= θεά
δέα= τα δέα-δέοντα=τα αναγκαία- χρειαζούμενα δώρα

ενδιαφέρον= φρονείν τα της deas- θεάς- αγάπης δώρα τα οποία πρέπει- είναι δέον και οφειλόμενον να προσφερθούν δωρεάν απο τον έναν άνθρωπο-τον ισχυρό υγειή κλπ στον άλλο άνθρωπο- τον πάσχοντα-έχοντα ανάγκη κλπ και έτσι όλοι να λάβουν αυτό που χρειάζονται για να συμπληρωθούν ολοκληρωθούν θεραπευτούν ενοποιηθούν κλπ.

ενΔιαφέρον= φρονεί ένα Δ=Δώρο και είναι Δώρο διότι η ΘΕΣΗ του Δ_έλτα είναι πάντοτε Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ η οποία Δωρίζει τα Δώρα της προς κάθε ον άνθρωπο πνεύμα δημιουργία κλπ. και η άλυσος του πνεύματος είναι ΔΔΔΔ Δύναμις-Δώρος_Δώρα-Δώρον και η νέα εντολή είναι  Δωρεάν_Διάθεσις_Δυνάμεων (εκπληρώνουσα το χριστικό Δωρεάν ελάβετε Δωρεάν Δότε)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

χαίρε ξένε, γίνε γνωστός !