Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

το ΠάΣΧα Β' (2016)

δες και :Το ΠάΣΧα
λουκά ΚΓ-33 Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, (οι δύο λησταί) ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 34 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔλεγε· πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι. διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλλον κλῆρον. 35 καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς λέγοντες· ἄλλους ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός. 36 ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι καὶ ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ λέγοντες· εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 38 ῏Ην δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ᾿ αὐτῷ γράμμασιν ῾Ελληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ ῾Εβραϊκοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. 39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων (ο εξ αριστερών ληστής) ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος (ο εκ δεξιών ληστήςἐπετίμα αὐτῷ λέγων· οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. 42 καὶ ἔλεγε τῷ ᾿Ιησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.

ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ         ΠΑΣΧΑ ΙΣ. ΧΡ                ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
27/3                                                    9/4                                         1/5
μαρτιος                                          απρίλιος                                   μαϊος
ΕΞ ΑΡΙΣΤΡΕΡΩΝ ΛΗΣΤΗΣ        ΙΗΣ.ΧΡΙΣΤ                   ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΛΗΣΤΗΣ
ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ                                         Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ                       ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ 
Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ                                      Η ΑΛΗΘΕΙΑ                          Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ
ΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ                                  Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ-ΠΙΣΤΟΣ              ΟΙ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ 
Η ΠΟΡΝΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ                              Ο ΝΥΜΦΙΟΣ                         Η ΝΥΜΦΗ ΑΡΝΙΟΥ

39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων (ο εξ αριστερών ληστής) ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς- ΑΥΤΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ- Ο ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ ΌΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ . (ματθ: ΚΖ- 38 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων).

ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ : το "εξ αριστερών" είναι η διάνοια του ανθρώπου: 

ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ-ληστής= κλέφτης-άδικος-δολοφόνος=άσωτος-χαμένος

ΕΒΛΑΣΦΗΜΕΙ ΑΥΤΟΝ-τον ιησούν=αποδεικνύει όντως ότι είναι αμετανόητος

40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος (ο εκ δεξιών ληστής) ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. 42 καὶ ἔλεγε τῷ ᾿Ιησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.(ματθ: ΚΖ- 38 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων).


ΕΞ ΔΕΞΙΩΝ : "το εκ δεξιών" είναι η ψυχή του ανθρώπου:

ΕΠΕΤΙΜΟΥΣΕ τον συσταυρωμένο ληστή αναγνωρίζων ότι οι δύο τους δίκαια πάσχουν τον σταυρό-σταύρωση-τιμωρία-θάνατο, ο ιησούς όμως δεν έκανε κάτι κακό και επομένως άδικα είναι μαζί τους συνσταυρωμένος με αυτούς οι οποίοι εναι εγκληματίες, μάλιστα εκτός απο τον αυτοέλεγχο την την αναγνώριση-ομολογία της καταστασης τους ότι είναι άδικοι εγκληματίες οι οποίοι δικαίως τιμωρήθηκαν, δηλαδη ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ (μετάνοια- αναγνώριση του λάθους- ομολογία της αδικίας και δικαίωση του νόμου και όχι του εαυτού του) προχωράει σε ένα ακόμη βήμα το της ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-που ήταν ο ιησούς χριστός : κύριε λέει: θυμήσουμε όταν έλθης εις την βασιλεία σου την πνευματική γιατί μετανοώ για ότι κακό έκανα αλλά και αναγνωρίζω ότι εσύ είσαι ο υιός του θεού και εκλεκτός των ανθρώπων. Η συνέχεια είναι συγκλονιστική καθώς ο ιησούς του αποκαλύπτει ότι η ειλικρινής μετάνοια του και η αληθής πίστη του αυθωρεί και παραχρήμα-σήμερα--τώρα- άμεσα τον κατατάσσουν στον παράδεισο των αγίων- αγιασθέντων ανθρώπων-ΑΥΤΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ (με όλες τις επιμέρους ανομοιότητες τους).
ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2016, λοιπόν, αναπαριστά (με έναν μοναδικό τρόπο) την σταύρωση του θεανθρώπου πριν απο περίπου 2000 χρόνια (η σταύρωση του ιησού έγινε στις 7/4/30 μ.χ ).

ποιό είναι το έργο του ανθρώπου- ασώτου υιού ;

είναι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ !

Λουκά ΙΕ-17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν (Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ) εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! 18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. 19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 

τι σημαίνει μετάνοια ;

σημαίνει: μεταλλαγή, μεταμόρφωση, μετουσίωση του κακού-εγω δια μέσου πράξεων αγάπης- σοφίας θεού και μετανοίας κακού και συνεπώς γίνεται- πραγματοποιείται στον άνθρωπο ο οποίος μετανοεί- μεταστρέφεται- μεταγνώθει, η κατα θεόν εξέλιξη- ανέλιξη, πνευμάτωση= ΑΥΤΟΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ η οποία με την σειρά της οδηγεί μετά θάνατον στην θέωση και πνευματική αποκατάσταση (της τάξεως) του πνεύματος άνθρωπος. 

μετάνοια=75=12=3

+7=ανταπόδοση καλού (νόμος άνθρωπος-καλού)
+5=εγώ=άνθρωπος ο οποίος (απο δισύνθετον εγω-ον-πνεύμα, απλοποιείται) καθίσταται πεντάκτινος αστέρας= ΑΑΑΑΑ=5Α.
+12=οικουμενοποίση ανθρώπου-πνεύματος, γίνεται απόστολος του θεού στον κόσμο δηλαδή εντάσσεται-συντάσσεται-συνεισφέρει στο έργο του ουρανού
+3= ο άνθρωπος εγώ-5 οδηγείται στην αυτο_ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ-θέωση.

+7= γίνομαι δίκαιος-ηθικός (αγάπών- αλληλέγγυος)
+5= γίνομαι ταπεινός-μετριόφρων (αλτρουϊστής)
+12=γίνομαι με την θέληση μου πιστος- υπηρέτης της αλήθειας (πιστός)
+3 = γίνομαι χάριτι θεού ισαγγελικό πνεύμα (πνεύματικός)

μετάνοια σημαίνει ΑΡΣΙΣ της ανθρώπινης-εγωϊκής πνευματικής δισυνθετότητος καλού και κακού (σταυρός) και διαμέσου αυτής γίνεται η επιστροφή του ασώτου πνεύματος-του ανθρώπου, μετουσιωμένου σε άγιον πνεύμα-καλού, δηλαδή γίνεται αποκατάσταση της τάξεως η οποία διαταράχθηκε απο την πτώση του σκοτοφόρου-κακού. Τέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

χαίρε ξένε, γίνε γνωστός !