Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

οι 153 αετοί

ΤΟ 22ο= Χ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
7 ῏Ηλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα, 8 καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην εἰπών· πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν. 9 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν; 10 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ εἰσπορεύεται, 11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας· λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.13 ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἴρηκεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

ΤΟ 21ο = Φ =ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ= Ω ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑ´\ΜΕΤΑ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. 2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.(σύνολον 7 μαθητές) 3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ· ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον εὐθύς, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 4 πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστι. 5 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· οὔ. 6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. 7 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος, ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς, τῷ Πέτρῳ· ὁ Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο· ἦν γὰρ γυμνός· καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν· 8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον· οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ' ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 9 ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. 10 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. 11 ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 12 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν σὺ τίς εἶ, εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν. 13 ἔρχεται οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 14 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

ΤΟ 24ο= Ω ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ματθ. 24:25 ιδου προειρηκα υμιν. εαν ουν ειπωσιν υμιν ιδου εν τη ερημω εστι μη εξελθητε ιδου εν τοις ταμειοις μη πιστευσητε. ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου. οπου γαρ εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι............Ματθ. 24:36 περι δε της ημερας εκεινης και της ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρανων ει μη ο πατηρ μου μονος. ωσπερ δε αι ημεραι του νωε ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου. ωσπερ γαρ ησαν εν ταις ημεραις ταις προ του κατακλυσμου τρωγοντες και πινοντες γαμουντες και εκγαμιζοντες αχρι ης ημερας εισηλθε νωε εις την κιβωτον. και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσμος και ηρεν απαντας ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου.

ΤΟ 10ον= Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
 Ι´\ΚΑΙ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός, 2 καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλίον ἀνεῳγμένον. καὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς, 3 καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται. καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. 4 Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, ἔμελλον γράφειν· καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς. 5 Καὶ ὁ ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἦρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανὸν 6 καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται, 7 ἀλλ᾿ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισε τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς προφήτας.

το ΠΑΣΧΑ: το πύρινο πνευματικό πέρασμα του Ανθρώπου-της Ανθρωπότητος απο την Προπύλαιο Π_ύλη του κόσμου των ψευδ-αισθήσεων και των Μορφικών Ειδώλων στην Εισ_όδιο Φωτεινή Στοά και Θύρα του Πνεύματος της Αληθείας και των αληθινών Ιδεών και Αρετών.

ο άνθρωπος=ο Υδροχόος= νους-διάνοια
κεράμιονΥδρία=ύλη
ύδατος=το Υδωρ=ψυχή-πνευμα-τικα ναματα
βαστάζων= ο Ανθρωπόθεος που κρατεί (πνεύμα-ον) την υδρία με το ύδωρ στα χέρια και τον ώμο του, το οποίο χύνει-διαχέει απο ψηλά στον αέρα προς την γη και τους ανθρώπους, λούζοντας, καθαίροντας, ποτίζοντας, εξαγνίζοντας, χαριτοδοτόντας τους με νάματα χάριτος αληθείας μυήσεως σοφίας ευλογίας (όντας ο ίδιος το ΠΥΡινο πνεύμα της ΑΛηθείας).

οι Ε_Π_Τ_Α Μαθητές : είναι τα 7 πνεύματα του θεού, οι 7 εκκλησίες, οι 7 άγγελοι των επτά εκκλησιών, οι 7 λαμπάδες, 7 λυχνίες, 7 στήλες, 7 πλανήτες, 7 φωνές, 7 βροντές, 7 αστέρες, 7 σάλπιγγες, (απο τα 12 τάγματα των αγγέλων τα 7 έχουν ως έργο την βοήθεια των ανθρώπων στην γη και τα 5 τάγματα την βοήθεια των ανθρώπων στον κόσμο της ψυχής).

οι 153 ιχθείς είναι κωδικοποιημένα το σύνολο των ΙΔΕΩΝ-αληθειών- αρετών- καταστάσεων των 3 διαθηκών-εποχών της ανθρωπότητος εκ μέρους του θεού, ο οποίος θα πρέπει να λατρεύεται ως Η ΑΛΗΘΕΙΑ_ΑΓΑΠΗ_ΣΟΦΙΑ (σημ: πνευματικά και απρόσωπα= απροσωπόληπτα, καθώς ο θεός είναι πνεύμα άϋλον και χωρίς συγκεκριμένη μορφή ή εικόνα ή σχήμα. Επίσης όταν λέμε Ιησούς χριστός δεν πρέπει να εννοούμε- λατρέυουμε την μορφή ή την εικόνα του ιστορικού προσώπου, που και αυτή δεν γνωρίζουμε επακριβώς πως ήταν, αλλα το πνεύμα χριστός και τον θεό Λόγο δηλαδή τον πατέρα θεό δηλαδή την Αλήθεια-Αγάπη-Σοφία, και αυτό μονο πνευματικά βιωματικά έμπρακτα μέσα απο έργα καλού και συμπεριφορές που προσομοιάζουν με την ΠΝΕΥΜΑ-ΤΙΚΗ αγιότητα αγνότητα αγαθότητα που ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ)

σημ: είναι δυνατόν να λέει κάποιος άνθρωπος ότι αγαπά και πιστεύει στον θεό και να μισεί τον αδελφό του άνθρωπο-συνάνθρωπο ; να ψεύδεται εξακολουθητικά ; να προσπαθεί παραπλανητικα-υποκριτικά να γίνει αυτό που αυτός θέλει ; να εκμεταλεύεται βιάζει αδικεί τους άλλους ; να αυτοπροβάλλεται εγωϊστικά ; να επαίρεται για τις γνώσεις ή τα προτερήματα του ; είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να βρει ανταπόκριση εκ μέρους του θεού- ο οποίος είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ ; όχι ποτέ δεν πρόκειται να ομοιογενοποιθεί και προσεγίσει τον θεό όσες προσευχές και αν πει όσα λόγια και υποσχέσεις και εαν δώσει !

Ε=εκατόν=100
Π=πεντήκοντα=50
Τ=τρία=3
Α=αριθμός (Αγάπη)
Σ=σοφίας (Σωφία) ή σιού (θεός ή σιός)

Ε=εκατόν
Π=πενήντα
Τ=τρείς
Α=αετοί (απεσταλμένοι-άνθρωποι)


ΕΠΤ-ΑΚΤΙΣ=επτάκτινη ακτίς (σύμβολο του δικέφαλου αετού)

ΕΠΤ=153 ΑΚΤΙΣ=Η ΑΚΤΙΝΑ 153 (σύνολο ακτίνων 153 πηγή της οποίας είναι ο Ρ=17 αυτόνομος ή πολλαπλασιαζόμενος επι το εννεαδικόν πνεύμα: 1-17=153 και 17χ9=153)

Α_Ε_Τ_Ο_Ι= ΤΟ ΑΕΙ

Α_____Ο_____Ε
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
δικέφαλος αετός=152

αετοί=49=7χ7 

152=1+52=7 (1-7=17=153)
52 εβδομάδες=7=364 + 1= 365 ημέρες=1 έτος

152+ 1= 153 

7χ7=αετοί= το αεί (ε-π-τ-α=153 αετοί χ ε-π-τ-α=153 αετοί=άρρενα+θήλεα)

ιχθύς=77 (επτα_επτα)

Ι_Χ_Θ_Υ_Σ =ΙησούςΧριστόςΘεόςΥιόςΣωτήρ

(οι πολλοί) αετοί=49=7χ7 (ο ένας) ιχθύς=77 
ΙΧθύς=77 + ΑΕτοί=49= 126 υδροχόος= 126

ιχθείς= 71=17=153
(1=εν 7=επτα=153)

ο ΝΩΕ= ο έων= ο ων

αι ΗΜΕΡΑΙ του ΝΩΕ=  Ματθ. 24:37-39 ωσπερ δε αι ημεραι του νωε ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου. ωσπερ γαρ ησαν εν ταις ημεραις ταις προ του κατακλυσμου τρωγοντες και πινοντες γαμουντες και εκγαμιζοντες αχρι ης ημερας εισηλθε νωε εις την κιβωτον. και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσμος και ηρεν απαντας ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου

ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ=ο παλαιός κατακλυσμός της βροχής σήμερα έγινε κατακλυσμός αντι-ιδεών, πλάνων ιδεών-θεωριών-κοσμοθεωριών-αναληθειών-απιστίας-εγκληματικότητος-αγνωσίας-πολυγνωσίας-αδικίας-λατρείας των ειδώλων του χρήματος, ασωτείας- κραιπάλης, σατανισμού εθροτήτων-πολέμων κλπ.

ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ= είναι ο Παράκλητος το άγιον πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, η σοφία-σωφία θεού-ουρανού.

καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλίον ἀνεῳγμένον. =είναι το βιβλαρίδιον με την ΠΕΝΤΑΠΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ: 1) ποιός ο θεός=είναι ο ων 2) ποιός ο σκοτοφόρος=είναι ο μη ων 3) ποιο είναι το σχέδιο της δημιουργίας= είναι το σχέδιο της επανόδου του εκπεσόντος σκοτοφορικού πνεύματος μετουσιωμένου- δια μέσω του ανθρώπου- σε πνεύμα καλού 4) ποιός είναι ο νόμος= είναι ο νόμος της ανταπόδοσης καλού στο καλόν έργον του ανθρώπου και κακόν στα κακά έργα του ανθρώπου 5) ποιος είναι ο σκοπός του έργου του θεού(ανθρώπου-δημιουργίας)= είναι η θέωση- η αποκατάσταση της τάξεως.

καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος=πνεύμα

καὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης=ψυχή-αιθήρ

τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς= γη-ύλη

ἦρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανὸν=αήρ=διάνοια

ο ισχυρός άγγελος=ο παράκλητος-υδροχόος ο οποίος εμπνευματώνει τους εκλεκτούς του στον ουρανό και την γη για την επιτέλεση- εκπλήρωση του έργου της αποστολής του (Τρίτη Διαθήκη=η νέα κιβωτός του Νώε). φορείς του έργου του στην γη Υπήρξαν οι δύο Μάρτυρες του θεού:Αποκ:ΙΑ-3 καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. 4 οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τῆς γῆς ἑστῶσαι. (Ηλίας_Μωϋσής) και η Μεγάλη Γυναίκα του 12ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης: ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,(η Σωφία του ουρανού) 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν......5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ·(Το πνεύμα-Λόγος=η εν Αγάπη_ Σωφία του Χριστού_ Παρακλήτου= η Γ' Διαθήκη-Κιβωτός του Θεού Πατρός) (σημ: ο Ιησ. Χρ. είναι ο θεός της ανθρωπότητος μας και εκπρόσωπος της αγίας τριάδος- του θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός_Ανθρωπος ενόσω θα υπάρχει η ανθρωπότητα μας).

οι 153 ιχθείς του ιησού έγιναν οι 153 αετοί του παρακλήτου:

ο ισχυρός άγγελος=70+1580+312=1962

το έτος 1962 είχαμε στον ουρανό την ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ 7 ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 153 ΣΥΝΟΔΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

ΕΠΤΑ πλανήτες (ε-π-τ-α πλανήτες=αετοί-πνεύματα αλλά και ε_π_τ_α =153 αετοί οι οποίοι αντικαθιστούν τους 153 ιχθείς.)

ΙΧΘΕΙΣ=ΥΔΩΡ=ΨΥΧΗ=ΛΟΓΟΣ-ΑΓΑΠΗ=ΧΡΙΣΤΟΣ=δένδρο ζωής

ΑΕΤΟΙ=ΑΗΡ=ΔΙΑΝΟΙΑ+ΠΝΕΥΜΑ=ΣΟΦΙΑ-ΣΩΦΙΑ=ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=δένδρο γνώσεως

ιχθύς=ιησ.χρ= το άπειρον της αγάπης-λόγου (ψυχή)
αετοί=το αεί=το αιώνιον της σοφίας-πνεύματος (πνεύμα)

αετός=576 πνεύμα=576
πνεύμα
Ι
Ι
    ύλη--------0------διάνοια
Ι
Ι
ψυχή 
το ανθρώπινον εγω-ον-πνεύμα

ο ΙΧΘΥΣ : γίνεται ΘΥΣΙΧ. ο άνθρωπος οφείλει να θυσίαζει την Χ=δισυνθετότητα του (μετουσίωση του κακού του και απλοποίηση των εκδηλώσεων-της προσωπικότητος του) όπως ακριβώς έκανε ο Ιησούς Χριστός η αιώνια ΘΥΣία.

ο ΑΕΤΟΣ: γίνεται ΕΤεΟΣ Α δηλαδή Αληθινός-γνήσιος Ανθρωπος_Αδελφός με κάθε συνάνθρωπο του αλλά και με κάθε ζωντανό δημιούργημα της φύσης και του θεού (θεός- ανθρωπος- δημιουργία) (σημ: ΕΤΟΣ=1 ΧΡΟΝΟΣ και Α=1=μονάς, συνεπώς ο πνευματικός άνθρωπος ζει την κάθε ημέρα και ολόκληρο το έτος ΣΤΑΘΕΡΑ ΙΔΙΑ ΟΜΟΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΝ ΜΙΑ ΜΟΝΑΣ=ΑΜΝΟΣ, σαν αληθινός Α_ΕΤΟΣ=πνευμα θεού) .

ΙΧθυς= η αλληλέγγυος αγάπη=μας καθιστά 1 απο τους 153 ιχθείς
ΑΕτός= η αλήθεια, το πνεύμα της σοφίας-αετού και η αληθινή αδελφοσύνη= μας καθιστούν 1 απο τους 153 αετούς.

ο 153= 1-5-3= Α-Ε-Γ
1+5+3=9= Ι 

Α-Γ-Ε-Ι= μας οδηγεί ΓΕΑ=στην γη

Α 6 7
2 Ε 8
Γ 4  Ι

Α Ε Ι Γ=3=ΤΡΙΑΣ

1-Α=ΑΛΗΘΕΙΑ=η αλήθεια
3-Γ=ΓΗ=στην γη
5-Ε=ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ=θα σας ελευθερώσει (απο το κακό)
9-Ι=ΙΑΣΕΙ=και θα σας θεραπεύσει (απο τις ασθένειες-αρρώστιες σας)
ΙΩΑ: ΙΔ- 6 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή·

η Αλήθεια δηλαδή ο Χριστός, ο Θεός της Ανθρωπότητος μας, είναι αυτός ο οποίος δύναται ισχυρά να μας απελευθερώσει απο τα δεσμά- αλυσίδες του κακού των ελαττωμάτων- παθών και να μας ιάσει-θεραπεύσει-ρύσει απο τις ασθένειες- αρρώστειες μας, τα υλικά και ψυχικά και διανοητικά- πνευματικά προβλήματα που δημιουργούνται υπαιτιότητα του κακού στον κόσμο την κοινωνία και μέσα μας . 

Ιησούς=σημαίνει Ιάσων-Ιητής-θεραπευτής-σωτήρ
χριστός=σημαίνει κεχρισμένος την χάρη-αλήθεια του αγίου πνεύματος 
το Μονόγραμμα ΧΡ του ΧΡ-ιστού

Χ=άνθρωπος-κόσμος (Α_Δ_Α_Μ) δισύνθετοι-δισυνθετότης
Ρ=εικόνα του όρθιου ανθρώπου με στραμένο το κεφάλι προς τα δεξιά, κατερχόμενος ΑΝΩΘΕΝ απεσταλμένος (απεσταλμένο πνεύμα-χαρις-αλήθεια) και εγΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟΣ στα έγκατα του ανθρώπινου όντος-είναι, μέχρι και τα κάτω άκρα, η χάρις-πνεύμα αυτή φέρει τον αριθμό 17=Ρ που είναι ο Γεννήτορας του 153 (1-17=153) δηλαδή μπορεί να καταστήσει τον άνθρωπο 1-αληθινό 5 αγαπώντα 3 πνευματικό-σοφό !
X=άνθρωπος-εγώ (η κατάσταση κόσμου-ανθρώπου)
Ρ=θεός-πνεύμα (η χάρις-αλήθεια του θεού)
ΧΡ= ο κύριος εαυτού άνθρωπος-αυτοπνευματούμενος (Χ= ο κάθε άνθρωπος που έχοντας μετουσιώσει το μέσα του πνεύμα-κακό-εγώ και έχει απλοποιήσει την δισύνθετη φύση- προσωπικότητα του καθίσταται αγνός και τιουτοτρόπως υποδέχεται την άνωθεν θεία χάρι- επιπρόσθετη χαριτοδότηση με αποτέλεσμα να ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΥΤΑΙ- αυτοπνευματούται- θεούται- αγιάζει, να γίνεται ο άνθρωπος του θεού, εκλεκτός, απόστολος, προφήτης, θαυματουργός κλπ).

ο Ιησούς Χριστός είναι που έδωσε την εντολή ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 153 ΙΧΘΥΩΝ στους επτά Μαθητές του και η Σοφία θεού-ο Παράκλητος είναι που έδωσε εντολή ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΣΤΗΝ ΓΗ-ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ 153 ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ ΑΕΤΩΝ.

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

η ΚΡ_ίσις η Ισις και το Isis (τα ταρώ της κρίσης)

ταρώ 13ον ο θάνατος-το μοιραίο (Ο)
ταρώ 7ον το άρμα-ο αρματηλάτης (Μ)
ταρώ 20ον η κρίσις-η διάκρισις (Μ)

Η ΚΡΙΣΙΣ-η μοιραία συνέπεια της δισυνθετότητος του κόσμου και του ανθρώπου:
η κρίσις των ζώντων-της ανθρωπότητος (κόσμος-γη)
τέλος της 2ης εποχής-διαθήκης-μεγάκυκλου 
τέλος της ΚΑΠΠΑ εποχής-Μαύρης Περιόδου
η καταστροφή-αποκοπή σύριζα της παλαιάς γενεάς των ανθρώπων
Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ και Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Η ΙΣΙΣ-η θεά της αλήθειας:
η Μύ-ησις στην αλήθεια (μή-οίησις)
το πνεύμα της αληθείας
η θεού σοφία-πνευματική σωφία 
ΤΟ ΑΡΜΑ-η ΑΡΜΑτηλάτης Σοφία
Ο ΑΡΜΑτηλάτης Μεσσίας-Μεναχέμ
η Μαία-Ισις-Μύησις η  Μεγάλη Μυητής της ανθρωπότητος
Η ΕΙΡΗΝΗ

Ο ISIS-το λεγόμενο ισλαμικό κράτος ή χαλιφάτο:
η αναλήθεια-ανοησία-ασωτεία
τα επι της γης υλομορφοποιημένα πνεύματα του διαβόλου
οι άνθρωποι καταστάντες δαίμονες του κακού
οι Μακελλάρηδες δολοφόνοι
οι Μαινόμενοι μαχητές του σατανά
η πόρνη Ηρωδιάς-η άρνISIS της αλήθειας που είναι η ίσις
ο Αδης και ο Θάνατος
το κράτος του κακού-δαίμονα
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

η ΚΡ_ίσις αποσυμβολιζόμενη:
Κ=Κόσμος=Χώρος=Γη
Κ=Κρόνος=χρόνος
Ρ=Ρέα=Ροή του Κρόνου-Χρόνου
ΙΣΙΣ=η θεά Ισότης-αλήθεια (ισ-ισ)=το άυλο και άχρονο πνεύμα του θεού στην ύλη-κόσμο-χωροχρόνο .

συνεπώς η "κρίσις" συμπεριέχει τον σχετικό και πεπερασμένο χωρο-χρόνο και το απόλυτο αθάνατο θείο  πνεύμα, είναι η δυαδικότητα (που γεννά την δισυνθετότητα) φθορά- αφθαρσία, ύλη- πνεύμα, ζωή- θάνατος κλπ.

ο φθαρτός άνθρωπος μπορεί, υπο προϋποθέσεις να καταστεί άφθαρτος και απο θνητός να καταστεί αθάνατος και να μπορέσει να νικήσει και υπερβεί την φθορά και τον θάνατο ! τι να νικήσει ; μα τι άλλο απο τον εγωίκό εκ του κακού εαυτό του ! 

Η κρίσις ακριβώς αφορά την κρίση: ΔΙΑΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ του φθαρτού απο το άφθαρτο και της ζωής απο τον θάνατο, πάντα μετά θάνατο, αλλά αφού νικηθεί ο θάνατος πριν τον υλικό θάνατο ! ποιός είναι ο θάνατος ; μα ποιός άλλος απο το πνεύμα του κακού !

Ο ΚΡ-όνος και η Ρέα, ο ΧωΡοΧΡόνος, είναι οι βοηθοί σε αυτή την περίπτωση, είναι η περίοδος χάριτος, η ευκαιρία, η δυνατότητα για την μεγάλη απόφαση-πράξη της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ που είναι η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ απο τα έργα-πράξεις του κακού να ΜΕΤΑΒΟΥΜΕ στα έργα-πράξεις του καλού και τιουτοτρόπως να ΜΕΤΑΒΟΥΜΕ απο την φθορά στην αφθαρσία και απο τον πνευματικό δεύτερο θάνατο στην οριστική αιώνια ζωή, με τον θεό στον θεό.

Κ=10=1
Ρ=17=8
Ι=9
Σ=18=9
Ι=9
Σ=18=9
81=9Χ9 = Ο Μέγιστος-Μεγάκυκλος Μυήσεως στην αλήθεια του εννεαδικού πνεύματος της εννεαδικής μονάδος των αριθμών-αρετών.

ή

Κ=20=2
Ρ=100=1
Ι=10=1
Σ=200=2
Ι=10=1
Σ=200=2
540=60 Χ 9 και 45 Χ 12 (1-9=45 και 45=9)= κυριαρχούν οι αριθμοί 3 και 6 και 9 οι οποίοι αποσυμβολιζόμενοι αποδίδουν το πνευμα και την πνευματικότητα-3 την εκλεκτικότητα και τελειότητα-6 και την δημιουργικότητα και πνευματική ζωή-9. 

Συνεπώς η ΚΡΙΣΙΣ είναι η Διπλή ΚΡΙΣΙΣ στην ύλη και την ψυχή μετά θάνατον (διάκρισις φωτός-διαχωρισμός πυρός) όπου γίνεται με σκοπό την απόδοση του πνεύματος του ανθρώπου προς θέωση και αποκατάσταση. Το πνεύμα του κακού προς-παθεί αυτή την κατάσταση να την εμποδίσει- ματαιώσει ενόσω βρίσκεται στην ύλη ο άνθρωπος γιατί εδώ-στην ύλη-κόσμο είναι ο κόσμος του κακού- σκοτοφόρου-διαβόλου, στον αιθέρα ψυχή δεν έχει δικαιοδοσία- εξουσία, ειμη μόνον στους νεκρούς-ζώντες εως ότου καταστούν οριστικά νεκροί-νεκροί.

το έτος 2004 είχε συντελεσθεί η κρίσις των νεκρών-ζώντων στον κόσμο της ψυχής ως το πρώτο μέρος απο την συνολική οικουμενική κρίση και τώρα απομένει το δεύτερο μέρος της κρίσης των ζώντων (ζώντων υλικά- ζώντων πνευματικά και ζώντων υλικά- νεκρών πνευματικά). Η κρίσις αυτή είναι ante portas (Hannibal ante portas Roma ) και μάλιστα αποτελεί ένα είδος επιδιωκόμενης ΑΥΤΟκρίσης απο τον ίδιο τον άνθρωπο, τους έχοντας εξουσία επι τα έθνη-λαούς με πρωταγωνιστή την Αμερική και τις μεγάλες Ευρωπαϊκές και άλλες δυνάμεις (Ρωσία- Κίνα-Ιαπωνία-Αραβικά Εμιράτα κλπ). 

(αποκ.ΙΖ- 15 Καὶ λέγει μοι· τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶ καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 16 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί. 17 ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ. 18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς.)

ταρώ 7ον +
ταρώ 13ον
ταρώ 20ον

7=ο κύριος της ζωής
13=ο κύριος του θανάτου
20=η κρίσις της ανθρωπότητος

ο ιησούς-ισις= η ημέρα του θεού του παντοκράτορος
τ-ο Isis- ισλαμικό κρατος και όσοι το εξέθρεψαν (αμερικάνοι-ευρωπαίοι-σαουδάραβες-τούρκοι) =η ημέρα του σκοτοφόρου-σατανά
η κρίσις= η υλικη συνέπεια-αποτέλεσμα των Α-ΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ- ΑΝΟΗΤΩΝ-ΚΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ των ανθρώπων, της ανθρωπότητος, η οποία θα υποστεί την αντί-δραση του νόμου της ανταπόδοσης-του κακού που είναι η Μάχαιρα, η Φωτιά-αντιΠυρ, ο Πόλεμος και η καταστροφή και ο θάνατος.
 

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

ΠάΣΧα Γ'

 
ΣΤΑΥΡΩΣΗ: (Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...).

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
ο των αγγέλων βασιλεύς.
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. 


Ράπισμα κατεδέξατο,
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη,
ο Νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου.
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.

8888888888888888888888888888888888

Ιωάν. 3:14-15 και καθως μωσης υψωσε τον οφιν εν τη ερημω ουτως υψωθηναι δει τον υιον του ανθρωπου. ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον.

Ιωάν. 12:31-36 νυν κρισις εστι του κοσμου τουτου νυν ο αρχων του κοσμου τουτου εκβληθησεται εξω. καγω εαν υψωθω εκ της γης παντας ελκυσω προς εμαυτον.--τουτο δε ελεγε σημαινων ποιω θανατω ημελλεν αποθνησκειν--απεκριθη αυτω ο οχλος ημεις ηκουσαμεν εκ του νομου οτι ο χριστος μενει εις τον αιωνα και πως συ λεγεις οτι δει υψωθηναι τον υιον του ανθρωπου; τις εστιν ουτος ο υιος του ανθρωπου; ειπεν ουν αυτοις ο ιησους ετι μικρον χρονον το φως μεθ υμων εστι περιπατειτε εως το φως εχετε ινα μη σκοτια υμας καταλαβη και ο περιπατων εν τη σκοτια ουκ οιδε που υπαγει. εως το φως εχετε πιστευετε εις το φως ινα υιοι φωτος γενησθε ταυτα ελαλησεν ο ιησους και απελθων εκρυβη απ αυτων.
Ο
---3---
Ι
---------2---------
Ι
------------1------------
Ι
Ι
Ι
 • Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
 • Σήμερα-Τώρα-Κάθε παρόν, (ερχεται-δέχεται) κρεμάται-υψώνεται επι ξύλου- στον σταυρό και δείχνει την οδό-αλήθεια-ζωή της ΑΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ (που το ξύλο-ο σταυρός συμβολίζει) ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ- ΖΩΗΣ- ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ, ο παντοτεινά αιωνίως ερχόμενος ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (υιός του θεού και υιός του ανθρώπου).
 • ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
 • Αυτός ο κρεμασμένος- υψωμένος στον σταυρό, είναι αυτός που Υπήρξε και είναι ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ του θεού και των ανθρώπων και είναι Αυτός ο οποίος εξ αρχής της δημιουργίας-ως ΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ Υπήρξε και Είναι ο Δημιουργός του παντός, δημιούργησε τον κόσμο της ψυχής και της ύλης (τις δύο δισύνθετες πτωτικές αλλα αλληλοεξαρτώμενες δημιουργίες) και που κυριολεκτικά κρέμασε- εξάρτησε- τον κόσμο της ύλης στον (απο τον) κόσμο της ψυχής, έτσι ώστε όλα τα εγω- ανθρώπινα όντα να διέρχονται απο την ύλη στην ψυχή και απο την ψυχή στο πνεύμα που εγώ είμαι και ευρίσκομαι-ο θεός πνεύμα.
 • Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
 • Αυτός ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ δέχθηκε την άνωθεν εντολή του θεού να φορέσει (να του τοποθετήσουν στην κεφαλή) τον πλεγμένο απο άκανθες στέφανο της θυσίας- αυτοθυσίας- αυτοταπείνωσης και τιουτοτρόπως να αυτοκαταστεί ελεύθερα θεληματικά ενσυνείδητα, ο Σωτήρας και Λυτρωτής- ελευθερωτής των ανθρώπων απο το κακό και την δισυνθετότητα τους.
 • ο των αγγέλων βασιλεύς.
 • Αυτός ο στεφανωμένος με στέφανο απο αγκάθια, είναι ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ που αν και είναι ο όντως ΒΑΣΙΛΙΑΣ των αγγέλων, όλων των πνευματικών όντων του ουρανού, δέχθηκε και κατήλθε στην γη γιαυτή την σταυρική θυσία.
 • Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται 
 • Αυτός ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ είναι που για χάρη του έργου του θεού και την αγάπη της ανθρωπότητος, δέχθηκε να περιβληθεί--να τον ντύσουν-- με ψευδή Βασιλική Πορφύρα, και απο αληθινός-όντως Βασιλιάς του ουρανού, να καταντήσει ψεύτικος και μη νόμιμος βασιλιάς του κόσμου, δέχθηκε να Υπομείνει τον κοσμικό εκ του κακού εξευτελισμό- κοροϊδία των ανθρώπων του κακού, προκειμένου να εκπληρώσει το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητος, 
 • ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. 
 • Αυτός ο χλευασθείς- εξευτελισθείς απο τους ανθρώπους του κακού (απο το ίδιο το έθνος του-οι εβραίοι και αυτούς οι οποίοι ήταν διοικητές του έθνους του-οι ρωμαίοι) είναι ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ του θεού, είναι ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, είναι ΙΔΙΟΣ ο Δημιουργός του Ουρανού, του πνευματικού κόσμου ο οποίος είναι Τέλειος Απόλυτος και Αιώνιος και εκφράζει το Θέλημα του θεού και Αντ'Αυτού, είναι Αυτός Που ως ΠΝΕΥΜΑ και με το Πνεύμα του περιβάλλει τον ουρανό με άπειρη Δύναμη και Πνεύματα Τέλεια που δοξάζουν και υπηρετούν το ένδοξο έργο του.
 • Ράπισμα κατεδέξατο, 
 • Αυτός ο ίδιος ΕΚΛΕΚΤΟΣ, καταδέχθηκε αδιαμαρτύρητα Ράπισμα- δάρσιμο κατά πρόσωπο όντας ανύμπορος να υπερασπιστεί εαυτόν απο τους ρωμαίους στρατιώτες οι οποίοι όφειλαν να σεβασθούν έναν μελλοθάνατο και μάλιστα καθήκον τους ήταν να τον προστατεύουν απο τους κατηγόρους του και όχι να τον κτυπάνε οι ίδιοι.
 • Ματθ.ΚΖ-27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν ᾿Ιησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν· 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην, 29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες· χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων· 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.
 • ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
 • Αυτός ο δαρθείς- Ραπισθείς αδίκως απο τους φρουρούς- στρατιώτες (αλλά και απο τον ίδιο τον Πιλάτο-ματθ.ΚΖ-26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.) Είναι Αυτός ο οποίος με την Βάπτιση του στον Ιορδάνη Ποταμό έγινε η αιτία να ελευθερωθεί-ξεπλυθεί ο άνθρωπος-ΑΔΑΜ απο τις αμαρτίες- ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ, ακριβώς διότι, εκεί στον ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΟΤΑΜΟ όταν ο Πρόδρομος τον Βάπτιζε, έγινε το πρωτόγνωρο και ασύλληπτο για ανθρώπινο νου, να ΣΥΝΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ (αυτή τούτη) Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ, Ο ΘΕΟΣ στον κόσμο της ύλης-την γη (και αυτή υπήρξε η μία και μοναδική φορά ιστορικά). Η Παρουσία αυτή της Αγίας Τριάδος, ("πνεύμα ο θεός") εσήμανεν την πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπου απο το κακό του και τούτο διότι το κακό με την παρουσία της αγίας τριάδος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ νικήθηκε κατα κράτος- εξαφανίσθηκε- καταργήθηκε και συνεπώς δεν υφίσταται πλέον ως "αρνητικό πνεύμα" στον "δικό του" πνευματικό αρνητικό κόσμο (άχρονα-πνευματικά).
 • Ήλοις προσηλώθη, 
 • Αυτός ο ίδιος ΕΚΛΕΚΤΟΣ είναι αυτός που προσηλώθηκε-καρφώθηκε-ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ με καρφιά πάνω στον σταυρό του μαρτυρίου και πάνω στον Γολγοθά- τον ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΝ , είναι αυτός που δέχθηκε θεληματικά- άφησε τους ΡΩΜΑΙΟΙΟΥΔΑΙΟΥΣ αρχιερείς και εξουσιαστές, να του επιβάλουν το τραγικό μαρτύριο του θανάτου με σταύρωση που επιτρεπόταν μόνο για κακούργους- εγκληματίες, με σκοπό να εξαγοράσει τα ανθρώπινα ΚΡΙΜΑΤΑ και να γίνει υπ-ΑΙΤΙΟΣ της ΑΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ (της ανθρώπινης δισυνθετότητος) δηλαδή δέχθηκε να ΤΕΘΕΙ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ (υπόνομον) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ-των ανθρώπων, ενω ήταν θεός- φορέας του πνεύματος του θεού-ΛΟΓΟΥ.
 • ο Νυμφίος της Εκκλησίας. 
 • Αυτός ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ- που οι ΡωμαιοΙουδαίοι θανάτωσαν σταυρικά, είναι ο ΝΥΜΦΙΟΣ της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ δηλαδή της ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (του συνόλου) ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ του θεού, οι οποίοι είναι- και θα είναι-θα καταστούν ΟΙ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ και του Νυμφίου θεού της ανθρωπότητος, του αρνίου ιησού χριστού, θεανθρώπου- ανθρωπόθεου.
 • Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου.
 • Αυτός ο Εσταυρωμένος Ιησούς χριστός, ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ είναι Αυτός που --εκτός όλων των άλλων παθών-- εκεντήθηκε- τρυπήθηκε στην πλευρά-το σώμα του (ανθρωπινο μέρος-ανθρωπότητα) απο κοντάρι-βέλος-λόγχη και είναι Αυτός ο οποίος είχε Γεννηθεί απο την Ουράνιο παρθένο Μαριάμ (θείο μέλος-θεότητα), η οποία είναι η Βασίλισσα των Ουρανών- του πνευματικού κόσμου (προβολή του θείου Λόγου).
 • Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
 • Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν. 
 • τότε πράγματι- αληθινά, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, εφόσον και εμείς εκπληρώσουμε με αγάπη και σύνεση την ΑΡΣΗ της δισυνθετότητος μας, μπορούμε ελπιδοφόρα να πούμε "δείξε μας χριστέ μας και την δική μας ανάσταση, κατέστησε μας μετόχους- συμμετόχους της χάριτος και αλήθειας της αγάπης και πνευματικής σου σωφίας, κάνε μας κοινωνούς της αναστάσεως σου δια της αναστάσεως μας και ευδόκησε να χαρούμε την ανάσταση ολοκλήρου της ανθρωπότητος σου. Αυτή θα είναι πράγματι-αληθινά, η αληθινά ένδοξη ανάσταση σου- συνανάσταση μας.
  Ματθ.ΚΖ-45 ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; 47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίαν φωνεῖ οὗτος. 48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. 49 οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον· ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας σώσων αὐτόν. 50 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. 51 Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, 52 καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη, 53 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων, μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 54 ῾Ο δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν ᾿Ιησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος.  

  Ματθ.ΚΗ-1´\ΟΨΕ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 3 ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. 4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. 5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· 6 οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος. 7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 8 καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
   

  Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

  το ΠάΣΧα Β' (2016)

  δες και :Το ΠάΣΧα
  λουκά ΚΓ-33 Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, (οι δύο λησταί) ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 34 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔλεγε· πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι. διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλλον κλῆρον. 35 καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς λέγοντες· ἄλλους ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός. 36 ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι καὶ ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ λέγοντες· εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 38 ῏Ην δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ᾿ αὐτῷ γράμμασιν ῾Ελληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ ῾Εβραϊκοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. 39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων (ο εξ αριστερών ληστής) ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος (ο εκ δεξιών ληστήςἐπετίμα αὐτῷ λέγων· οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. 42 καὶ ἔλεγε τῷ ᾿Ιησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.

  ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ         ΠΑΣΧΑ ΙΣ. ΧΡ                ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
  27/3                                                    9/4                                         1/5
  μαρτιος                                          απρίλιος                                   μαϊος
  ΕΞ ΑΡΙΣΤΡΕΡΩΝ ΛΗΣΤΗΣ        ΙΗΣ.ΧΡΙΣΤ                   ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΛΗΣΤΗΣ
  ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ                                         Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ                       ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ 
  Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ                                      Η ΑΛΗΘΕΙΑ                          Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ
  ΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ                                  Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ-ΠΙΣΤΟΣ              ΟΙ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ 
  Η ΠΟΡΝΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ                              Ο ΝΥΜΦΙΟΣ                         Η ΝΥΜΦΗ ΑΡΝΙΟΥ

  39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων (ο εξ αριστερών ληστής) ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς- ΑΥΤΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ- Ο ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ ΌΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ . (ματθ: ΚΖ- 38 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων).

  ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ : το "εξ αριστερών" είναι η διάνοια του ανθρώπου: 

  ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ-ληστής= κλέφτης-άδικος-δολοφόνος=άσωτος-χαμένος

  ΕΒΛΑΣΦΗΜΕΙ ΑΥΤΟΝ-τον ιησούν=αποδεικνύει όντως ότι είναι αμετανόητος

  40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος (ο εκ δεξιών ληστής) ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. 42 καὶ ἔλεγε τῷ ᾿Ιησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.(ματθ: ΚΖ- 38 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων).


  ΕΞ ΔΕΞΙΩΝ : "το εκ δεξιών" είναι η ψυχή του ανθρώπου:

  ΕΠΕΤΙΜΟΥΣΕ τον συσταυρωμένο ληστή αναγνωρίζων ότι οι δύο τους δίκαια πάσχουν τον σταυρό-σταύρωση-τιμωρία-θάνατο, ο ιησούς όμως δεν έκανε κάτι κακό και επομένως άδικα είναι μαζί τους συνσταυρωμένος με αυτούς οι οποίοι εναι εγκληματίες, μάλιστα εκτός απο τον αυτοέλεγχο την την αναγνώριση-ομολογία της καταστασης τους ότι είναι άδικοι εγκληματίες οι οποίοι δικαίως τιμωρήθηκαν, δηλαδη ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ (μετάνοια- αναγνώριση του λάθους- ομολογία της αδικίας και δικαίωση του νόμου και όχι του εαυτού του) προχωράει σε ένα ακόμη βήμα το της ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-που ήταν ο ιησούς χριστός : κύριε λέει: θυμήσουμε όταν έλθης εις την βασιλεία σου την πνευματική γιατί μετανοώ για ότι κακό έκανα αλλά και αναγνωρίζω ότι εσύ είσαι ο υιός του θεού και εκλεκτός των ανθρώπων. Η συνέχεια είναι συγκλονιστική καθώς ο ιησούς του αποκαλύπτει ότι η ειλικρινής μετάνοια του και η αληθής πίστη του αυθωρεί και παραχρήμα-σήμερα--τώρα- άμεσα τον κατατάσσουν στον παράδεισο των αγίων- αγιασθέντων ανθρώπων-ΑΥΤΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ (με όλες τις επιμέρους ανομοιότητες τους).
  ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2016, λοιπόν, αναπαριστά (με έναν μοναδικό τρόπο) την σταύρωση του θεανθρώπου πριν απο περίπου 2000 χρόνια (η σταύρωση του ιησού έγινε στις 7/4/30 μ.χ ).

  ποιό είναι το έργο του ανθρώπου- ασώτου υιού ;

  είναι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ !

  Λουκά ΙΕ-17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν (Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ) εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! 18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. 19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 

  τι σημαίνει μετάνοια ;

  σημαίνει: μεταλλαγή, μεταμόρφωση, μετουσίωση του κακού-εγω δια μέσου πράξεων αγάπης- σοφίας θεού και μετανοίας κακού και συνεπώς γίνεται- πραγματοποιείται στον άνθρωπο ο οποίος μετανοεί- μεταστρέφεται- μεταγνώθει, η κατα θεόν εξέλιξη- ανέλιξη, πνευμάτωση= ΑΥΤΟΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ η οποία με την σειρά της οδηγεί μετά θάνατον στην θέωση και πνευματική αποκατάσταση (της τάξεως) του πνεύματος άνθρωπος. 

  μετάνοια=75=12=3

  +7=ανταπόδοση καλού (νόμος άνθρωπος-καλού)
  +5=εγώ=άνθρωπος ο οποίος (απο δισύνθετον εγω-ον-πνεύμα, απλοποιείται) καθίσταται πεντάκτινος αστέρας= ΑΑΑΑΑ=5Α.
  +12=οικουμενοποίση ανθρώπου-πνεύματος, γίνεται απόστολος του θεού στον κόσμο δηλαδή εντάσσεται-συντάσσεται-συνεισφέρει στο έργο του ουρανού
  +3= ο άνθρωπος εγώ-5 οδηγείται στην αυτο_ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ-θέωση.

  +7= γίνομαι δίκαιος-ηθικός (αγάπών- αλληλέγγυος)
  +5= γίνομαι ταπεινός-μετριόφρων (αλτρουϊστής)
  +12=γίνομαι με την θέληση μου πιστος- υπηρέτης της αλήθειας (πιστός)
  +3 = γίνομαι χάριτι θεού ισαγγελικό πνεύμα (πνεύματικός)

  μετάνοια σημαίνει ΑΡΣΙΣ της ανθρώπινης-εγωϊκής πνευματικής δισυνθετότητος καλού και κακού (σταυρός) και διαμέσου αυτής γίνεται η επιστροφή του ασώτου πνεύματος-του ανθρώπου, μετουσιωμένου σε άγιον πνεύμα-καλού, δηλαδή γίνεται αποκατάσταση της τάξεως η οποία διαταράχθηκε απο την πτώση του σκοτοφόρου-κακού. Τέλος.